Dr Henryk Stanisław Różański

Asystent i doktorant
Profesora dr hab. med. Romana Meissnera – kierownika Zakładu Historii Nauk Medycznych w Poznaniu

Naukowiec
Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej w Poznaniu

Wykładowca.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Pracownia Biologii i Biochemii

Autor
opublikował około 26 prac naukowych, między innymi:

  • „Poradnik zielarski” Krosno 1993
  • „Poradnik Fitoterapii” Krosno 1990-1994

Wieloletni stypendysta szwajcarskiej Fundacji Buchnera. Autor około 26 prac naukowych:
– z zakresu ekotoksykologii, fitotoksykologii, medycyny środowiskowej, z fitochemii, z fitoterapii i z botaniki (anatomia, histologia, chemotaksonomia).

Szczególnym obiektem zainteresowań autora są choroby skórne (trądziki).
Od 1994 roku prowadzi prace nad utworzeniem bazy szczegółowych informacji o ludowych lekach naturalnych rzadko stosowanych i zaniechanych.

Od 1996 roku prowadzi badania nad utworzeniem własnego układu taksonomicznego roślin, opartego na kryteriach anatomicznych, chromatograficznych, histochemicznych i histologicznych.

Opracował 623 preparaty galenowe wg własnego pomysłu (np. przeciwtrądzikowe, kosmetyczne, uspokajające, odtruwające, na schorzenia układu pokarmowego, wydalniczego, dokrewnego).

Prowadzi portal:
Dr Henryk Różański-Medycyna dawna i współczesna
Dr Henryk Różański; nauki medyczne i biologiczne; fitoterapia, fitochemia…http://rozanski.li

Doświadczenie zawodowe:
Publicysta, dydaktyk, naukowiec. Projektant fitobarier, sztucznych fitocenoz i podczyszczalni hydrofitycznych dla składowisk odpadów. Ważniejsze prace naukowe H. Różańskiego: Kompleksowe opracowanie biologicznych skutków oddziaływania zanieczyszczeń ropopochodnych w przyrodzie ( Chimiczieskij sostaw rastienij s poczw zagraznionnych nieftiu i ich farmakologiczieskoje znaczienie, Uniwersytet Homelski, Homel 1998 (Białoruś), Międzynarodowa konferencja Naukowo-Praktyczna; materiały konferencyjne – wydanie książkowe zbiorowe 3-tomowe w języku rosyjskim ; Zaburzenia składu chemicznego roślin leczniczych z gleb zanieczyszczonych ropą naftową i jej pochodnymi, Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej, Ustroń 1998; materiały konferencyjne; Skład chemiczny i właściwości ekotoksykologiczne ścieków z kopalni nafty i gazu, Polskie Tow. Med. Środ., Warężyno 1999, materiały konferencyjne; Zaburzenia składu chemicznego roślin leczniczych, pastwiskowych i warzywnych pochodzących z gleb i wód zanieczyszczonych ropą naftową oraz produktami ropopochodnymi, Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Poznań 1999, materiały konferencyjne – wydanie zbiorowe książkowe; Trądzik zawodowy u pracowników przemysłu naftowego i warsztatów samochodowych. III Konferencja PTMŚ. Czasopismo „Medycyna Środowiskowa”, Sosnowiec 2000; Zanieczyszczenia surowców zielarskich dostępnych w handlu oraz ich właściwości toksykologiczne; Konferencja PTMŚ, materiały konferencyjne, Sosnowiec 2000; Właściwości toksykologiczne wód zanieczyszczonych węglowodorami fluoro- i chloropochodnymi. IV Konferencja PTMŚ, „Medycyna Środowiskowa”, Ustroń-Jaszowiec 2001. „Skład chemiczny i ocena właściwości toksykologicznych zanieczyszczeń pyłowych w halach produkcyjnych Krośnieńskich Hut Szkła”, (współautor: P. Barzyk), Konf. Pol. Tow. Med. Środ. Materiały konferencyjne, Warężyno 1999 r.

Obalenie poglądu Zellnera o stałości składu chemicznego roślin pasożytniczych poprzez wykazanie zmienności składu chemicznego roślin pasożytniczych i półpasożytniczych i tym samym zmienności właściwości farmakologicznych surowców z nich uzyskiwanych, w zależności od różnorodnych chemotaksonomicznie żywicieli. „Zależność składu chemicznego roślin pasożytniczych od różnorodnych chemotaksonomicznie żywicieli”; Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Botaniki Ogólnej, Poznań 1998. Opracowania botaniczne, fitochemiczne i parazytobotaniczne: „Flora Beskidu Niskiego”, Krosno 1989-1998, sponsor: Fundacja Büchnera; „Cormophyta Kotliny Krośnieńskiej”, Krosno 1989-1995; sponsor:Fundacja Büchnera; „Rośliny pasożytnicze i półpasożytnicze Polski”- opracowanie książkowe (współautor: K. Świtek, w przygotowaniu do druku) z rysunkami i zdjęciami autora; „Specjalizacja Lathraea squamaria L. do pasożytniczego trybu życia” – praca magisterska (anatomia, embriologia, hodowle in vitro, histologia, fizjologia, chemia);

Dzieje badań krajowych roślin pasożytniczych z rodziny Scrophulariaceae i Cuscutaceae z możliwością wykorzystania ich we współczesnej medycynie – temat pracy doktorskiej, Instytut Medycyny Społecznej, Zakład Historii Nauk Medycznych, Akademia Medyczna w Poznaniu, promotor – prof. dr hab. med. Roman Meissner (Instytut Medycyny Społecznej, Zakład Historii Nauk Medycznych;
Możliwości wykorzystania Lathraea squamaria L. w lecznictwie, P-ń 2001, sponsor badań: Fundacja Buchnera; Toksykologia węglowodorów ropopochodnych w świetle dwóch teorii stresu: Selye`go i Levitta (materiały konferencyjne PTMŚ, Katowice 2002).

Edukacja:
Praca magisterska wykonana w Instytucie Biologii Eksperymentalnej Wydziału Biologii UAM, pod kierunkiem dr hab. E. Zenkteler. Asystent prof. dr hab. med. Romana Meissnera (kierownika Zakładu Historii Nauk Medycznych AM w Poznaniu). Doktorant nauk medycznych w Instytucie Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Poznaniu. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. med. Romana Meissnera). Ponadto odbył dodatkowe studia indywidualne z zakresu medycyny sądowej w Zakładzie Medycyny Sądowej AM w Poznaniu i z kryminalistyki na UAM.

UWAGA
Wszystkie materiały autorstwa Pana Henryka St. Różańskiego na serwisie „Prometeuszy” opublikowano za jego zgodą. Materiały te pochodzą z publikacji Autora.

Dokument i receptury chronione są prawami autorskimi. Receptur nie wolno stosować do celów zarobkowych!

Stowarzyszenie „Prometeusze” i Autor publikacji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy wykorzystane przepisy spowodują utratę zdrowia. W każdym przypadku chęci zastosowania receptur zamieszczonych na tych stronach należy bezwzględnie skonsultować się ze swym lekarzem.

Poniżej linki do kilku opracowań fitoterapeutycznych z recepturami, autorstwa Henryka Różańskiego, zamieszczone na serwisie Prometeuszy: