Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Sovaldi - sofosbuwir (sofosbuvir)


Poniżej przedstawiamy obszerny skrót z charakterystki produktu leczniczego leku - Sovaldi. Charakterystyka produktu leczniczego Sovaldi znjaduje się - TUTAJ

Obecna cena za 12 tygodniową terapię lekiem Sovaldi to około 240 000 zł (ok. 2 857 zł za 1 tabletkę) - cena w hurtowni farmaceutycznej. Ceny w Europie (EU) mogą się różnić jedynie wg różnego w danych krajach podatku Vat na produkty lecznicze.

Przewidujemy wejście leku Sovaldi do programów lekowych w Polsce pod koniec 2015 roku (na jesieni) lub na początku 2016 roku (na wiosnę).

Zarazem szczerze odradzamy dokonywanie generyków w Egipcie, Bangladeszu i innych krajach gdzie nielicencjonowane "podróby" leku Sovaldi są już dostępne (w cenie ok. 350$ za opakowanie a 28 sztuk), tymbardziej przestrzegamy przed kupowaniem leków jakichkolwiek na stronach internetowych (białoruskich, rosyjskich itp). Czyniąc tak możecie działać na własną szkodę, albo jako minimum stracić pieniądze.

Rozumiem tych, którzy nie mają czasu czekać, tych którzy kupują, bo muszą, ale my nie polecamy tego typu zakupów.

Lek dla Polaków powinien być refundowany, dostepny bezpłatnie w ramach programów terapeutycznych. Polak nie powinien jeździć z narażeniem życia do krajów arabskich po "zakup zdrowia". Wierzę, że nasze Ministerstwo zdrowia i NFZ wprowadzą nowe leki jak najszybciej, a także że środki na leczenie PWZWC będą odpowiednio zwiększone wobec cen nowych leków, nowych technologii. Żeby nie było przypadkiem tak jak przy leczeniu WZW B, że nadal 2/3 zakażonych HBV otrzymuje lamiwudynę (Zeffix), który to lek na świecie nie jest już używany (lekooporność, mutacje)! Ale jest tani.:(

Apelujemy też do Firmy Gilead o obniżenie ceny leku Sovaldi w programach lekowych tak, aby jak najwięcej Polaków mogłoby być nim leczonych.Sovaldi (sofosbuwir, sofosbuvir)


Foto pochodzi z: http://uncovercalifornia.com

W dniu 16 stycznia 2014 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Sovaldi do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Nazwa handlowa: Sovaldi

Skład:
Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg sofosbuwiru.

Postać farmaceutyczna
Tabletka powlekana. Żółta tabletka powlekana w kształcie kapsułki, o wymiarach 20mm x 9 mm, z wytłoczonym oznakowaniem "GSI"na jednej stronie i "7977" na drugiej stronie.

Tabletki Sovaldi są dostarczane w butelkach z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) z polipropylenowym zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci, zawierających 28 tabletek powlekanych z osuszającym żelem krzemionkowym i spiralą poliestrową. Dostępne są następujące wielkości opakowań: pudełka tekturowe zawierające 1 butelkę z 28 tabletkami powlekanymi i pudełka tekturowe zawierające 84 (3 butelki po 28 tabletek) tabletki powlekane.

Wskazania do stosowania
Produkt Sovaldi w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi jest wskazany do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (pWZW C) u dorosłych.

Dawkowanie
Zalecana dawka to jedna tabletka 400 mg, przyjmowana doustnie, raz na dobę z pożywieniem. Produkt Sovaldi należy stosować w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sovaldi w monoterapii

Pacjenci genotyp 1, 4, 5 lub 6 - Sovaldi + rybawiryna + peginterferon alfa - 12 tygodni
lub
Sovaldi + rybawiryna - 24 tygodnie (Do stosowania tylko u pacjentów niekwalifikujących się lub nietolerujących peginterferonu alfa)

Pacjenci genotyp 2 - Sovaldi + rybawiryna - 12 tygodni

Pacjenci genotyp 3 - Sovaldi + rybawiryna + peginterferon alfa - 12 tygodni
lub
Sovaldi + rybawiryna - 24 tygodnie

Pacjenci z pWZW C oczekujący na przeszczepienie wątroby - Sovaldi + rybawiryna - do przeszczepienia wątroby

Sposób podawania
Tabletka powlekana jest przeznaczona do podania doustnego. Pacjentów należy poinformować, aby połykali tabletkę w całości. Tabletki powlekanej nie należy żuć ani kruszyć z powodu gorzkiego smaku substancji czynnej. Tabletkę należy przyjmować z pożywieniem.

Ciąża
Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania sofosbuwiru u kobiet w okresie ciąży.
Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję. U szczurów i królików nie obserwowano wpływu na rozwój płodu po podaniu największych badanych dawek.
W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu Sovaldi w okresie ciąży.

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy sofosbuwir i jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego.
Na podstawie dostępnych danych farmakokinetycznych dotyczących zwierząt stwierdzono przenikanie metabolitów do mleka.
Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Dlatego produkt Sovaldi nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Płodność
Brak dostępnych danych uzyskanych u ludzi dotyczących działania produktu Sovaldi na płodność. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na płodność.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Produkt Sovaldi wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane
Odsetek osób, które przerwały leczenie trwale z powodu działań niepożądanych, wynosił 1,4% w przypadku osób otrzymujących placebo, 0,5% w przypadku osób otrzymujących sofosbuwir i rybawirynę przez 12 tygodni, 0% w przypadku osób otrzymujących sofosbuwir i rybawirynę przez 16 tygodni, 11,1% w przypadku osób otrzymujących peginterferon alfa i rybawirynę przez 24 tygodnie i 2,4% w przypadku osób otrzymujących sofosbuwir, peginterferon alfa i rybawirynę przez 12 tygodni.

Produkt Sovaldi badano głównie w skojarzeniu z rybawiryną, z peginterferonem alfa lub bez peginterferonu alfa. W tym kontekście nie zidentyfikowano działań niepożądanych swoistych dla sofosbuwiru.

Przedawkowanie
Największą udokumentowaną dawką sofosbuwiru była pojedyncza dawka supraterapeutyczna 1 200 mg sofosbuwiru, podana 59 zdrowym osobom. W tym badaniu nie obserwowano żadnych nieprzewidywalnych działań przy takiej dawce, a częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych były podobne do tych zgłaszanych w grupie otrzymującej placebo i grupie otrzymującej 400 mg sofosbuwiru. Działanie większych dawek jest nieznane.

Mechanizm działania
Sofosbuwir jest pan-genotypowym inhibitorem HCV NS5B RNA-zależnej polimerazy RNA, która ma podstawowe znaczenie dla replikacji wirusa. Sofosbuwir jest prolekiem nukleotydowym, który ulega metabolizmowi wewnątrzkomórkowemu do utworzenia farmakologicznie czynnego trifosforanu analogu urydyny (GS-461203), który może być przyłączony przez polimerazę NS5B do RNA HCV i działa jako terminator łańcucha.

Wpływ pożywienia
W przypadku przyjmowania na czczo, podanie dawki pojedynczej sofosbuwiru ze standaryzowanym posiłkiem o dużej zawartości tłuszczów spowolniało szybkość wchłaniania sofosbuwiru. Stopień wchłaniania sofosbuwiru zwiększył się około 1,8-krotnie, z małym wpływem na stężenie maksymalne. Narażenie na GS-331007 nie było zmienione w obecności posiłku o dużej zawartości tłuszczów.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Brak.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Skuteczność sofosbuwiru oceniano w pięciu badaniach III fazy z udziałem łącznie 1 568 osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C wywołanym wirusem genotypu od 1 do 6. Jedno badanie było przeprowadzane z udziałem uprzednio nieleczonych osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C wywołanym wirusem genotypu 1, 4, 5 lub 6 w skojarzeniu z peginterferonem alfa 2a i rybawiryną, a pozostałe cztery badania były przeprowadzane z udziałem osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C wywołanym wirusem genotypu 2 lub 3 w skojarzeniu z rybawiryną, w tym jedno z udziałem uprzednio nieleczonych osób, jedno z udziałem osób nietolerujących, niekwalifikujących się lub niechętnych leczeniu interferonem, jedno z udziałem osób uprzednio leczonych schematem opartym na interferonie i jedno z udziałem wszystkich osób niezależnie od uprzedniej historii leczenia lub możliwości leczenia interferenom. Osoby w tych badaniach miały wyrównaną chorobę wątroby, w tym marskość wątroby. Sofosbuwir podawano w dawce 400 mg raz na dobę. Dawka rybawiryny wynosiła 1000 - 1200 mg na dobę w zależności od masy ciała, podawane w dwóch dawkach podzielonych, a dawka peginterferonu alfa 2a wynosiła 180 µg na tydzień, jeśli właściwe. Czas trwania leczenia był stały we wszystkich badaniach i nie zależał od miana RNA HCV poszczególnych osób (algorytm oparty o brak odpowiedzi).

Wartości RNA HCV w osoczu były mierzone podczas badań klinicznych testem COBAS TaqMan HCV (wersja 2.0) do stosowania z High Pure System. Test miał dolną granicę oznaczalności (ang. lower limit of quantification, LLOQ) 25 j.m./ml. Trwała odpowiedź wirusologiczna (ang. sustained virologic response, SVR) była pierwszorzędowym punktem końcowym do ustalenia wyleczalności HCV dla wszystkich badań, zdefiniowanym jako miano RNA HCV mniejsze niż LLOQ po 12 tygodniach po zakończeniu leczenia (SVR12).

Odsetki odpowiedzi w badaniu NEUTRINO

SOF+PEG+RBV (sofosbuwir + rybawiryna + peg interferon) 12 tygodni (n = 327)
Ogólne SVR12 91% (296/327)
Niepowodzenie wirusologiczne podczas leczenia 0/327
Nawrót 9% (28/326)
Inny 1% (3/327) (np. brka dalszej obserwacji (dopisek publikującego)

Genotyp 1 90% SVR (262/292)
Genotyp 4, 5 lub 6 97% SVR (34/35)
Marskość wątroby 80% SVR (43/54)
Rasa czarna czarna 87% SVR (47/54)
Rasa inna niż czarna 91% SVR (249/273)
IL28B (genotypowanie interleukiny 28B - dopisek publikującego) C/C (94/95) 99% SVR
IL 28B innya niż C/C (C/T lub T/T) (202/232) 87% SVR

(SVR -> sustained viral response = stała odpowiedź wirusologiczna -> wyleczenie - dopisek publikującego)

Badania kliniczne u osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C wywołanym wirusem genotypu 2 i 3

Osoby dorosłe uprzednio nieleczone – badanie FISSION.


FISSION było randomizowanym, otwartym badaniem z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie, oceniającym 12-tygodniowe leczenie sofosbuwirem i rybawiryną w porównaniu z 24-tygodniowym leczeniem peginterferonem alfa 2a i rybawiryną z udziałem osób uprzednio nieleczonych z zakażeniem HCV genotypu 2 lub 3. Dawki rybawiryny, stosowane w grupie otrzymującej sofosbuwir i rybawirynę i grupie otrzymującej peginterferon alfa 2a i rybawirynę, wynosiły odpowiednio 1 000-1 200 mg/dobę w zależności od masy ciała i 800 mg/dobę niezależnie od masy ciała. Osoby były przydzielone losowo w stosunku 1:1 i stratyfikowane według marskości wątroby (obecność wobec braku), genotypu HCV (2 wobec 3) i początkowego miana RNA HCV (< 6 log10 j.m./ml wobec >lub= 6 log10 j.m./ml). Osoby z HCV genotypu 2 lub 3 były włączone do badania w stosunku około 1:3.

U leczonych osób (n = 499) mediana wieku wynosiła 50 lat (zakres od 19 do 77); 66% osób było płci męskiej; 87% było rasy białej; 3% było rasy czarnej; 14% było pochodzenia iberyjskiego lub latynoamerykańskiego; średni wskaźnik masy ciała wynosił 28 kg/m2 (zakres od 17 do 52 kg/m2); 57% miało początkowe miano RNA HCV większe niż 6 log10 j.m./ml; 20% miało marskość wątroby; 72% miało HCV genotypu 3. Tabela 7 przedstawia odsetki odpowiedzi dla grupy otrzymującej sofosbuwir i rybawirynę i grupy otrzymującej peginterferon alfa i rybawirynę.

Odsetki odpowiedzi w badaniu FISSION

SOF+RBV 12 tygodni (n = 256) - Ogólne SVR12 67% (171/256)
Genotyp 2 95% (69/73)
Genotyp 356% (102/183)
Niepowodzenie wirusologiczne podczas leczenia < 1% (1/256)
Nawrót 30% (76/252)
Inny 3% (8/256) (np. niedostępny do dalszych obserwacji)

Marskość wątroby:

SOF+RBV 12 tygodni (n = 73) 83% SVR (10/12) przy genotypie 2
SOF+RBV 12 tygodni (n = 183) 34% SVR (13/38) przy genotypie 3

Osoby dorosłe nietolerujące, niekwalifikujące się lub niechętne leczeniu interferonem – badanie POSITRON.

POSITRON było randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby badaniem z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniającym 12-tygodniowe leczenie sofosbuwirem i rybawiryną (n = 207) w porównaniu do placebo (n = 71) z udziałem osób nietolerujących, niekwalifikujących się lub niechętnych leczeniu interferonem. Osoby były przydzielone losowo w stosunku 3:1 i stratyfikowane według marskości wątroby (obecność wobec braku).

U leczonych osób (n = 278) mediana wieku wynosiła 54 lata (zakres od 21 do 75); 54% osób było płci męskiej; 91% było rasy białej; 5% było rasy czarnej; 11% było pochodzenia iberyjskiego lub latynoamerykańskiego; średni wskaźnik masy ciała wynosił 28 kg/m2 (zakres od 18 do 53 kg/m2); 70% miało początkowe miano RNA HCV większe niż 6 log10 j.m./ml; 16% miało marskość wątroby; 49% miało HCV genotypu 3. Odsetek osób, które nie tolerowały leczenia interferonem, nie kwalifikowały się do leczenia interferonem lub były niechętne leczeniu interferonem, wynosił odpowiednio 9%, 44% i 47%. Większość osób nie była uprzednio leczona z powodu HCV (81,3%). Tabela 9 przedstawia odsetki odpowiedzi dla grupy otrzymującej sofosbuwir i rybawirynę oraz grupy otrzymującej placebo.

Odsetki odpowiedzi w badaniu POSITRON

SOF+RBV 12 tygodni (n = 207)

Ogólne SVR12 78% (161/207)
Genotyp 2 93% (101/109)
Genotyp 3 61% (60/98)
Niepowodzenie wirusologiczne podczas leczenia 0/207
Nawrót 20% (42/205)
Inny 2% (4/207) (np. niedostępny do dalszych obserwacji)

Marskość wątroby:

SOF+RBV 12 tygodni
94% (16/17) przy genotypie 2
21% (3/14) przy genotypie 3

Osoby dorosłe uprzednio leczone – badanie FUSION.

FUSION było randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby badaniem oceniającym 12- lub 16-tygodniowe leczenie sofosbuwirem i rybawiryną u osób, które nie uzyskały SVR podczas uprzedniego leczenia opartego na interferonie (osoby z nawrotem lub niereagujące na leczenie). Osoby były przydzielone losowo w stosunku 1:1 i stratyfikowane według marskości wątroby (obecność wobec braku) i genotypu HCV (2 wobec 3).

U leczonych osób (n = 201) mediana wieku wynosiła 56 lat (zakres od 24 do 70); 70% osób było płci męskiej; 87% było rasy białej; 3% było rasy czarnej; 9% było pochodzenia iberyjskiego lub latynoamerykańskiego; średni wskaźnik masy ciała wynosił 29 kg/m2 (zakres od 19 do 44 kg/m2); 73% miało początkowe miano RNA HCV większe niż 6 log10 j.m./ml; 34% miało marskość wątroby; 63% miało HCV genotypu 3; 75% miało uprzednio nawrót. Tabela 11 przedstawia odsetki odpowiedzi dla grupy otrzymującej sofosbuwir i rybawirynę przez 12 tygodni i 16 tygodni.

Odsetki odpowiedzi w badaniu FUSION

SOF+RBV 12 tygodni (n = 103)

Ogólne SVR12 50% (51/103)
Genotyp 2 82% (32/39)
Genotyp 3 30% (19/64)
Niepowodzenie wirusologiczne podczas leczenia 0/103
Nawrót 48% (49/103)
Inny 3% (3/103) (np. niedostępny do dalszych obserwacji)

SOF+RBV 16 tygodni (n = 98)

Ogólne SVR12 71% (70/98)
Genotyp 2 89% (31/35)
Genotyp 3 62% (39/63)
Niepowodzenie wirusologiczne podczas leczenia 0/98
Nawrót 29% (28/98)
Inny 0/98

Marskość wątroby

Genotyp 2
SOF+RBV 12 tygodni 60% (6/10)
SOF+RBV 16 tygodni 78% (7/9)

Genotyp 3
SOF+RBV 12 tygodni 19% (5/26)
SOF+RBV 16 tygodni 61% (14/23)

Osoby dorosłe uprzednio nieleczone i leczone – badanie VALENCE.

VALENCE było badaniem III fazy oceniającym sofosbuwir w skojarzeniu z rybawiryną w zależności masy ciała w leczeniu zakażenia HCV genotypu 2 lub 3 u uprzednio nieleczonych osób lub osób, które nie uzyskały SVR podczas uprzedniego leczenia opartego na interferonie, w tym osób z wyrównaną marskością wątroby. Badanie było zaplanowane jako bezpośrednie porównanie sofosbuwiru i rybawiryny z placebo przez 12 tygodni. Jednak na podstawie pojawiających się danych badanie zostało odślepione i wszystkie osoby z zakażeniem HCV genotypu 2 nadal otrzymywały sofosbuwir i rybawirynę przez 12 tygodni, podczas gdy leczenie osób z zakażeniem HCV genotypu 3 przedłużono do 24 tygodni. W momencie zmiany 11 osób z zakażeniem HCV genotypu 3 ukończyło już leczenie sofosbuwirem i rybawiryną przez 12 tygodni. U leczonych osób (n = 419) mediana wieku wynosiła 51 lat (zakres od 19 do 74); 60% osób było płci męskiej; mediana wskaźnika masy ciała wynosiła 25 kg/m2 (zakres od 17 do 44 kg/m2); średnie początkowe miano RNA HCV wynosiło 6,4 log10 j.m./ml; 21% miało marskość wątroby; 78% miało HCV genotypu 3; 65% miało uprzednio nawrót. Tabela 13 przedstawia odsetki odpowiedzi dla grupy otrzymującej sofosbuwir i rybawirynę przez 12 tygodni i 24 tygodni.

Odsetki odpowiedzi w badaniu VALENCE

Genotyp 2 SOF+RBV 12 tygodni (n = 73)
Ogólne SVR12 93% (68/73)
Nawrót 7% (5/73)

Genotyp 3 SOF+RBV 12 tygodni (n = 11)
Ogólne SVR12 27% (3/11)
Nawrót 55% (6/11)
Inny 18% (2/11) (np. niedostępny do dalszych obserwacji)

Genotyp 3 SOF+RBV 24 tygodnie (n = 250)
Ogólne SVR12 84% (210/250)
Niepowodzenie wirusologiczne podczas leczenia 0,4% (1/250)
Nawrót 14% (34/249)
Inny 2% (5/250) (np. niedostępny do dalszych obserwacji)

Z marskością wątroby
Genotyp 2 SOF+RBV 12 tygodni (n = 73) 100% (2/2)
Uprzednio leczeni 90% (37/41)

Genotyp 3 SOF+RBV 24 (n = 250) tygodnie 92% (12/13)
Uprzednio leczeni 77% (112/145)

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gilead Sciences International Ltd.
Cambridge
CB21 6GT
Wielka Brytania

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 stycznia 2014

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu


Autor publikacji skrótu (char. prod. lecz.): Jarosław Chojnacki (21.03.2015 rok)


Powrót»Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

Essentiale

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.