Czat codziennie 21:00 | Poczta | Lista dyskusyjna | Poezja | Galeria Medialna | SKLEPIK | PORTAL o HBV | ZIOŁOLECZNICTWO
hcv
wzw

:: Choroba   :: Diagnostyka   :: Leczenie   :: Kontakt   :: O Stowarzyszeniu   :: Strona główna  


Procedury leczenie hepatitis B i C


Poniżej przedstawiamy obowiązujące w Polsce procedury w kwalifikowaniu do leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu B i C, a także wskazania i przeciwskazania do podjęcia monoterapii interferonem, jak i terapii skojarzonej interferonem i Ribaviryną. Wytyczne te są podobne do obowiązujących na całym świecie, powinny być jednolite dla całej Polski, nie obejmują one jednak pewnych istotnych różnic w leczeniu poszczególnych, indywidualnych przypadków, zastosowania innych dostępnych leków, jak np. Infergen (IFN Consensus firmy Yamanouchi), Alfaferon (ludzki, naturalny interferon włoskiej firmy Alfa Wassermann), a także nowości na rynku farmaceutycznym - dwóch pegylowanych interferonów (PEG IFN) Pegasys (firmy La Hofmann Roche) i Pegintron (firmy Schering Plough).

W procedurach tych nie jest ujęte także leczenie indukcyjne (podawanie interferonu częściej niż 3 razy w tygodniu, a także terapie trwające ponad 48 tygodni oraz leczenie Lamiwudyną (Zefix) przy Hepatitis B, o której jest tylko wzmianka, że powinna być użyta w przypadku niepowodzenia monoterapii interferonowej lub w przypadku przeciwskazań do podjęcia leczenia interferonem alfa.

Poza ogólnie obowiązującą procedurą, która jest standardem, o szczegółach leczenia, rodzaju leków, częstotliwości wizyt kontrolnych i innych rzeczy związanych z formą leczenia decyduje zawsze i tylko lekarz prowadzący oraz placówka lecząca danego pacjenta.

W całej Polsce od stycznia 2004 roku standardem leczenia hepatitis C jest zastosowanie pegylowanego interferonu alfa 2a lub 2b wraz z rybaviryną. Pegylowany interferon (Pegintron - Schering Plough lub Pegasys - Roche) podaje się w iniekcjach podskórnych jeden raz w tygodniu.

[W kwadratowych nawiasach znajdują się moje komentarze i dopiski!!!]


LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B /HBV/ I TYPU C /HCV/

I. OPIS OGÓLNY PROCEDURY MEDYCZNEJ

Procedura medyczna leczenia chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu B i przewlekłe zapalenie wątroby typu C obejmuje: diagnostykę wstępną i kwalifikację do leczenia, leczenie interferonem alfa 5-6 MIU 3x w tygodniu przez 6 miesięcy i leczenie skojarzone interferonem alfa w dawce 3 MIU 3x w tygodniu z ribaviryną 800-1200 mg/dz. przez 48 tygodni, monitorowanie kliniczne, biochemiczne i immunologiczne leczenia oraz jego efektów.
W przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B w przypadku niepowodzenia terapii lub w przypadku pojawienia się przeciwwskazań do leczenia interferonem alfa u osób zakwalifikowanych do leczenia - zaleca się stosowanie lamiwudyny w dawce 100 mg na dobę przez okres 1 roku.

Procedura medyczna obejmuje:
 • diagnostykę wstępną kwalifikującą do leczenia
 • leczenie
 • monitorowanie kliniczne i immunologiczne leczenia oraz jego efektów.

II. MIEJSCE REALIZACJI PROCEDURY I WARUNKI LOKALOWE

Miejscem realizuj±cym procedurę powinien być szpital specjalistyczny dysponujący wydzielonym oddziałem chorób zakaźnych wyspecjalizowanym w leczeniu chorób wątroby, oddziałem dziennym i przychodnią. Warunki lokalowe, umożliwiające realizację procedury, powinny być zgodne z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej / Dz.U. 92.74.366 z pózn. zm./.

III. ZAKRES SCHORZEŃ LECZONYCH INTERFERONEM ALFA
 • przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B [Hepatitis B]
 • przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C [Hepatitis C]

IV. ZAKRES BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZLECANYCH DLA USTALENIA ROZPOZNANIA I / LUB MONITOROWANIA PRZEBIEGU LECZENIA
 • 4.1. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • 4.2. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C

Ad. 4.1 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B

Do leczenia będą kwalifikowani pacjenci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B rozpoznanym według następujących kryteriów:
 • obecność antygenów HBs i Hbe
 • aktywność transaminaz powyżej 2.krotnej wartości normy
 • zmiany histopatologiczne w tkance wątrobowej typu: hepatitis chronica activa
 • bez przeciwwskazań do leczenia
 • Do leczenia nie powinni być kwalifikowani pacjenci ze zmianami histopatologicznymi typu:
 • hepatitis chronica minimalis i hepatitis chronica gravis.

Przeciwwskazania do leczenia:
 • aktualna psychoza
 • depresja
 • znaczna neutropenia
 • niewyrównana marskość wątroby
 • chorzy nadużywający alkoholu i narkomani
 • niewydolność kr±żenia, choroba wieńcowa, trudne do kontrolowania nadciśnienie tętnicze
 • niewyrównana cukrzyca insulinozależna
 • choroby o podłożu autoimmunologicznym, w tym autoimmunologiczne zapalenie wątroby,
 • zapalenie tarczycy
 • ciąża
 • wiek powyżej 65 lat

[W prawie każdym przypadku przeciwwskazań nadrzędną rolę pełni konsultacja ze specjalistą w danej dziedzinie, np. endokrynologa w przypadku problemów z tarczycą, lub nefrologa w przypadku problemów z nerkami i t.d. oraz decyzja lekarza prowadzącego.]

Diagnostyka wstępna wzw typu B:
 • Badania serologiczne: HbsAg, HbeAg, przeciwciała anty Hbe, przeciwciała anty HCV
 • Badania wirusologiczne: HBV DNA /u osób HbeAg (-)/
 • Badania biochemiczne: bilirubina, ALAT, ASPAT, fosfataza alkaliczna, GGTP, czas protrombinowy, morfologia, proteinogram, autoprzeciwciała (ANA, AMA, SMA, anty LKM1), immunoglobuliny, mocznik, kreatynina, elektrolity, cukier, AFP, TSH, FT4
 • Badania obrazowe: USG jamy brzusznej z oceną przepływów wątrobowych met. Dopplera
 • Biopsja wątroby i ocena histopatologiczna bioptatu

Leczenie:

Interferon alfa 5-6 MIU 3x w tygodniu przez 24 miesiące /6 miesięcy/. Rozpoczęcie leczenia (pierwszy tydzień) odbywa się w warunkach szpitalnych, a dalsze w warunkach ambulatoryjnych.
Obserwacja w trakcie leczenia:
 • tydzień 2,4,8 i 18 - porada lekarska, ALAT, morfologia
 • tydzień 12 i 24 - porada lekarska, bilirubina, ALAT, ASPAT, GGTP, fosfataza alkaliczna, morfologia, czas protrombinowy, proteinogram, HbeAg, anty Hbe, TSH. Dodatkowo u osób HbeAg(-)
 • w 24 tygodniu autoprzeciwciała i HBV DNA.

Obserwacja po zakończeniu leczenia /przez 12 miesięcy/: Co 12 tygodni (3 miesiące) - porada lekarska, bilirubina, ALAT, morfologia . Pod koniec 48. tygodniowej obserwacji ( 72 tydzień od rozpoczęcia leczenia) - HbsAg, HbeAg, proteinogram, porada lekarska. U osób HbeAg(-) wykonanie HBV DNA.
W leczeniu powtórnym zaleca się podwójną dawkę interferonu alfa 10-12 MIU 3x w tygodniu przez 24 tygodnie.

Ad. 4.2 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C

Do leczenia będą kwalifikowani pacjenci z przewlekłym wzw typu C według następujących kryteriów:
 • obecność przeciwciał anty HCV przez okres co najmniej 6 miesięcy
 • aktywność ALAT powyżej 2 krotnej wartości normy przez okres co najmniej 6 miesięcy
  [Udowodniono naukowo, że przy unormowanych wynikach poziomu ALAT także może dojść do uszkodzeń wątroby, wykazanych w wyniku biopsji, jednak chorzy z niskim poziomem ALAT gorzej odpowiadają na zastosowane leczenie.]
 • obecność HCV RNA w surowicy i/lub tkance wątrobowej (jeśli to możliwe - badanie ilościowe)
 • zmiany histopatologiczne w tkance wątrobowej typu hepatitis chronica activa (szczególnie rozpoczynający się proces włóknienia, rozpoczynająca się przebudowa marska wątroby)
 • brak przeciwwskazań do leczenia
 • Do leczenia nie powinni być kwalifikowani pacjenci ze zmianami histopatologicznymi o typie
 • hepatitis chronica minimalis [zmiany minimalne 0 i 1 w wyniku oceny bioptatu] i hepatitis chronica gravis [zmiany bardzo zaawansowane o charakterze marskości zdekompensowanej (niewyrównanej), niektóre nowotwory wątroby]

Przeciwwskazania do leczenia:
 • aktualna psychoza
 • depresja
 • znaczna neutropenia
 • niewyrównana marskość wątroby
 • niewydolność krążenia, choroba wieńcowa, trudne do kontrolowania nadciśnienie tętnicze
 • niewyrównana cukrzyca insulinozależna
 • choroby o podłożu autoimmunologicznym, w tym autoimmunologiczne zapalenia wątroby, tarczycy, nerek [czasem też stawów]
 • chorzy nadużywający alkoholu i narkomani
 • ciąża
 • wiek powyżej 65 lat

[W prawie każdym przypadku przeciwwskazań nadrzędną rolę pełni konsultacja ze specjalistą w danej dziedzinie, np. endokrynologa w przypadku problemów z tarczycą, lub nefrologa w przypadku problemów z nerkami i t.d. oraz decyzja lekarza prowadzącego.]

Przeciwwskazania do leczenia ribawiryną:
 • schyłkowa niewydolność nerek
 • anemia i hemoglobinopatie
 • niewydolność krążenia, choroba wieńcowa, trudne do kontrolowania nadciśnienie tętnicze
 • brak zabezpieczenia antykoncepcyjnego
 • ciąża
 • wiek powyżej 65 lat

Diagnostyka wstępna:
 • Badania serologiczne: HbsAg, anty HCV
 • Badania wirusologiczne: PCR HCVRNA w surowicy lub bioptacie wątroby
 • Badania biochemiczne: bilirubina, ALAT, ASPAT, GGTP, fosfataza alkaliczna, czas protrombinowy, morfologia, proteinogram, autoprzeciwciała, mocznik, kreatynina, elektrolity, cukier, TSH, FT4, AFP
 • Badania obrazowe: USG jamy brzusznej z oceną przepływów wątrobowych metodą Dopplera
 • Biopsja wątroby i ocena histopatologiczna bioptatu

Leczenie:

Leczenie skojarzone interferonem alfa w dawce 3 MIU [miliony jednostek międzynarodowych (IU = j.m.)] 3x w tygodniu i ribaviryną w dawce 800-1200 mg dziennie (w zależności od wagi ciała)

[Przelicznik dawki Rybaviryny powinien wyglądać następująco : waga ciała w kg x 10,6 mg = średnia i optymalna dawka - nie więcej niż 1200 mg / dobę]

przez 48 tygodni. Brak eliminacji HCV RNA w 24 tygodniu (po 6 miesiącach) jest wskazaniem do zaprzestania terapii.

[Temat do dyskusji i rozważań, bo pomimo małej szansy na uzyskanie trwałej odpowiedzi wirusologiczne na koniec leczenia, gdy po 24 tygodniach utrzymuje się "plus", jednak korzystne działanie, poprawiające funkcjonowanie wątroby przy kontynuowaniu terapii jest raczej bezsprzeczne. Moim zdaniem zazwyczaj górę biorą w tym przypadku względy finansowe - wysoki koszt leków - przy małej szansie na trwałą odpowiedź wirusologiczną.]

U osób z przeciwwskazaniami do leczenia skojarzonego interferonem i ribaviryną dopuszcza się możliwość monoterapii interferonem alfa w dawce 6-10 MIU 3x w tygodniu przez okres 48 tygodni (12 miesięcy)[tak naprawdę to 11 miesięcy...]. Przy braku eliminacji HCV RNA po 6 miesiącach należy zaprzestać leczenia. [Nie zawsze i nie u każdego...ale w chwili obecnej badania decydujące o kontynuowaniu terapi wykonuje się 3 miesiące od rozpoczęcia terapii.] Rozpoczęcie leczenia (pierwsze 2 tygodnie) odbywa się w szpitalu, dalsze odbywa się w warunkach ambulatoryjnych.

Obserwacja w trakcie leczenia :
 • tygodnie 2, 4, 8, 18, 30, 42 - porada lekarska, bilirubina, ALAT, AspAT, morfologia
 • tygodnie 12,24,36,48 - porada lekarska, bilirubina, ALAT, ASPAT, morfologia,fosfataza alkaliczna, GGTP, czas protrombinowy, TSH, proteinogram
 • miesiąc 6 i 12 leczenia - HCV RNA oraz w 12 miesiącu autoprzeciwciała

Obserwacja po zakończeniu leczenia ( 48 tygodni - 12 miesięcy):
 • co 12 tygodni (3 miesiące) - porada lekarska, ALAT, morfologia
 • pod koniec 48 tygodniowej obserwacji (96 tydzień od rozpoczęcia leczenia) - proteinogram, HCV RNA.

[Od niedawna w wielu ośrodkach zajmujących się leczeniem Hepatitis C wykonuje się (wreszcie NFZ płaci za te badania!) badania genotypowania wirusa HCV. W przypadku oznaczenia genotypu jako 3A (lub 2.) można u chorego odstąpić od wykonania biopsji wątroby i rozpocząc leczenie na podstawie obrazu podstawowych badań krwi i USG. Leczenie w przypadku genotypu 3. lub 2. trwa 24 tygodnie (połowę czasu normalnej terapii w przypadku genotypu 1.) Według pierwszych informacji, jakie do mnie docierają wydaję się, że odsetek zakażonych tym "mniej zjadliwym" genotypem wirusa jest wyższy, niż dotychczas sądzono. Jeśli chcesz zainwestować w jakiekolwiek badanie prywatnie, a Twoja poradnia, szpital lub klinika nie mają podpisanej umowy na wykonywanie refundowanych badań genotypowania - warto to badanie wykonać.]

Źródło: Informacje Wojewódzkich Kas Chorych - 2002 rok (obecnie OW NFZ).

[Powyższy materiał jest opublikowany tylko w celach informacyjnych , a komentarze dodane przeze mnie są tylko moim prywatnym zdaniem i poglądem.]

Komentarz i opracowanie: Jarosław Chojnacki (Jarko)
Powrót »
Nieinwazyjne Badanie Wątroby
fibroscan
»
Ważne!
::Nowe Leki przy HCV
::Artykuły medyczne
::Artykuły prasowe
::Szpitale i poradnie
::ZIOŁOLECZNICTWO
::SKLEPIK ZIOŁOWY
::Felietony Prometeuszy
::Słownik medyczny
::Linki medyczne i inne
::Top lista i liczniki
::ATLAS ZIÓŁ
»
Prometeusze
Kontakt ze Stowarzyszeniem
tel. kom.: 602 172 907
lub tel. stacjonarny:
75 612 00 99 (nowy)
::Pomoc psychologiczna
::Kilka ważnych pism
»
FAQ przeczytaj koniecznie
:: Czy prawidłowy poziom transaminaz (Alat i Aspat) wyklucza obecność zakażenia HCV?
:: Czy można zakazić się poprzez kontakty seksualne?
:: Jakie jest ryzyko przeniesienia (transmisji) HCV z zarażonej matki na dziecko?
:: Jakie są objawy zakażenia wirusem HCV i choroby, jaką ten wirus wywołuje?
:: Czy Hepatitis C można wyleczyć?
:: Jakie leki obecnie są stosowane w leczeniu HCV?
:: Czy zakażeni HCV powinni się szczepić przeciwko HBV (wzw typu B)?
:: Czy można się zakazić od domownika, który jest HCV+?
:: Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PROMETEUSZE
»
Nasze Akcje
:: HCV za Kratkami
»
Nasi Partnerzy:

Essentiale

diagnostyka

synevo

Herbapol Poznan
»
Podziękowania
:: Członkom Honorowym
:: Firmom:
AbbVie
za grant i pomoc w modernizacji Serwisu Prometeuszy w 2016 roku

Synevo
Sanofi - Aventis
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A
Gilead

:: Polskiej Grupie Ekspertów HCV
:: Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nasze działania
:: Władysławowi Rysiowi i Zbigniewowi Barteczka za wiersze. Brunowi za "koraki" i aukcje charytatywne.
:: Maciejowi, Monice oraz Ewelinie i wszystkim psychologom za pomoc chorym
:: Naszym webmasterom i administratorom:
Arturowi i Włodkowi,
oraz Piotrowi, Tygrysowi, Ktosi i Andzi
:: Wszystkim za wpisy do księgi gości
:: Wszystkim, którzy wspierają naszą akcję
»
Wspieramy
3 kafki - hostele
akcja Pajacyk
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Nasze konto: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 61 1050 1908 1000 0022 7301 0526


intermedis - fibroscan


hcv


Hepatic Medical


reklama, tworzenie stron, hosting, wałbrzych, wizytówki, poligrafia

hcv

Copyright © 2001-2018    Prometeusze    All rights Reserved.